Verksamhetspolicy

Grunden för vår verksamhet är att uppfylla såväl legala- som kunders och övriga intressenters krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Förbättring och utveckling är en naturlig del i vårt dagliga arbete med såväl produkter som processer. Vi jobbar ständigt med utveckling av vår kvalite och miljöledningssystem.

Kvalitet

Vi erbjuder marknaden legotillverkning av både enstaka artiklar och längre serier med korta ledtider. Vår kvalitetssträvan går ut på att leverera rätt produkt/felfrihet i rätt tid. För att uppnå detta är det viktigt att vi hela tiden upprätthåller kundfokus i hela organisationen. Vi stöder oss på personal med stor yrkesskicklighet och gedigen erfarenhet. Konkret står vi för:

  • Hög leveranssäkerhet (leverans enligt överenskommelse)
  • Låg felfrekvens, kundreklamationer
  • Korta leveranstider (3 veckor), avvikelse registreras när leveranstiden är längre
  • Nöjda kunder

Miljö

Vårt miljöarbete grundar sig på de miljöaspekter vi identifierat och att verka så resurssnålt som möjligt utifrån de krav och förutsättningar vi har. Nedanstående punkter är centrala för att uppfylla krav och förbättra vår miljöprestanda:

  • Korrekt avfallshantering
  • Korrekt kemikaliehantering
  • Skydda miljön genom att förebygga de eventuella föroreningar vi skulle kunna orsaka
  • Inköp som tar hänsyn till ekonomi och miljö
  • Miljöledningsprogram för den för tillfället största miljöaspekten

Certifiering

Vi är nu certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001